Definitie Wijzigingsbesluit (AMvB)

De AMvB Bodemenergie is sinds invoering op 1 juli 2013 vastgelegd in het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. In dit besluit is het begrip Bodemenergie(systeem) als volgt gedefinieerd:

Sidebar