Inleiding

In een aantal wetten zijn specifieke regels voor bodemenergie opgenomen (zie figuur 1). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen regels voor open bodemenergiesystemen en gesloten bodemenergiesystemen.

Figuur 1 – Wetten en besluiten met specifieke regels voor bodemenergie
Figuur 1 – Wetten en besluiten met specifieke regels voor bodemenergie

De regels voor lozen hangen niet direct samen met het type systeem, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen afvalwater:

Belangrijke definities

In het Waterbesluit, de Waterregeling, het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn een aantal definities opgenomen. Deze zijn van belang voor de uitleg van de geldende regels. Deze definities zijn:

Certificering en erkenning

Alleen gecertificeerde en erkende bedrijven mogen werken aan een bodemenergiesysteem. Deze erkenninsgplicht is bedoeld om de kwaliteit van de systemen te bevorderen en borgen.

Open systemen – vergunningplicht en vergunningvoorschriften

De Waterwet heeft (onder andere) ten doel om het grondwatergebruik te reguleren, waarbij de waterbelangen worden behartigd. Dus ook een gebruiker van een bodemenergiesysteem. Andere belangen die de Waterwet beschermt en reguleert zijn drinkwaterwinning, landbouw, natuur, constructies en verontreinigingen.

Open systemen zijn in principe vergunningplichtig, de provincie is bevoegd gezag. In de vergunning worden vergunningvoorschriften opgenomen. Instructievoorschriften in het Waterbesluit verplichten de provincie een aantal voorschriften standaard op te nemen. Deze voorschriften gaan over installatie, exploitatie en beëindiging van het systeem. Op een aantal punten mag de provincie onderbouwd afwijken van de voorschriften. De provincie is bevoegd extra voorschriften voor te schrijven bovenop de instructievoorschriften. Dit mag alleen als een belang niet afdoende beschermde wordt met de instructievoorschriften alleen.

Gesloten systemen – meldingsplicht en algemene regels

De gemeente is het bevoegde gezag voor gesloten systemen. Gesloten systemen zijn altijd meldingsplichtig. Afhankelijk van hun omvang en exacte ligging kan ook een vergunning nodig zijn. De vergunning bevat geen voorschriften maar geeft enkel toestemming voor de aanleg. Voor de installatie, exploitatie en beëindiging van het systeem zijn algemene regels opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen. De gemeente kan van sommige voorschriften een afwijking toestaan via een maatwerkvoorschrift.

Bestaande systemen (systemen gerealiseerd vóór 1 juli 2013) mogen gemeld wordt, maar dat hoeft niet. Voor deze systemen gelden de algemene regels niet, behalve de regel voor beëindiging van het systeem. Hier kun je namelijk nog aan voldoen.

Ondersteuning aan overheden: BUM/HUM

Om provincies en gemeenten te ondersteunen in hun nieuwe taken en voor uniformering van het omgaan met de regels, heeft het SIKB documenten opgesteld:

Voor gemeenten en provincies is ieder een apart BUM en een HUM opgesteld. Een andere naam voor de BUM is Handreiking [provinciale/gemeentelijke] besluiten bodemenergiesystemen.

In de BUM en HUM zijn de regels en toetsingscriteria uit de wetgeving toegelicht. Er is beschreven hoe het bevoegd gezag om kan gaan moet vergunningaanvragen (BUM) en hoe gehandhaafd kan worden (HUM). Omdat alles duidelijk is uitgelegd, zijn deze documenten ook handig voor de initiatiefnemer. Het is wel belangrijk om te beseffen dat de BUM en HUM zijn gericht op de bevoegde gezagen en dat het een hulpmiddel bij de taken die de gemeenten moeten uitvoeren. Het zijn dus geen wettelijke regels.

Sidebar